Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Leni Consulting, gevestigd te Aalst

Versie geldig vanaf 01/09/2011

Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Leni Consulting. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Leni Consulting. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

2. Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Leni Consulting behoud zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

3. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Leni Consulting erkend.

4. Leni Consulting garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

Levering

1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2. In het kader van de regels van de koop op afstand zal Leni Consulting bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

3. Aan de leveringsplicht van Leni Consulting zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Leni Consulting geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

4. Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

Prijzen

1. Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

2. Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3. Alle prijzen op de site zijn in EURO's en inclusief 21% BTW.

Zichttermijn / herroepingsrecht

1. Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Leni Consulting heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Leni Consulting. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwe staat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Leni Consulting er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de terugzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

2. Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken en zal in geen geval betrekking hebbend op diensten.

3. Het herroepingsrecht geldt niet voor:

· diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van zeven werkdagen

· goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft

· goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben

· voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen

· audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken

Gegevensbeheer

1. Indien u een bestelling plaatst bij Leni Consulting, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Leni Consulting. Leni Consulting houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.

2. Leni Consulting respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

3. Leni Consulting maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

Garantie

1. Leni Consulting garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.

2. De garantietermijn van Leni Consulting komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Leni Consulting is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.

3. De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Leni Consulting) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Leni Consulting. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 1 maand na levering aan Leni Consulting schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwe staat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

4. Indien klachten van de afnemer door Leni Consulting gegrond worden bevonden, zal Leni Consulting naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Leni Consulting en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Leni Consulting) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Leni Consulting gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Leni Consulting voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

Aanbiedingen

1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

2. Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Leni Consulting zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

3. Mondelinge toezeggingen verbinden Leni Consulting slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

4. Aanbiedingen van Leni Consulting gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

5. Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

Overeenkomst

1. Een overeenkomst tussen Leni Consulting en een klant komt tot stand nadat een bestelling/opdracht door Leni Consulting op haalbaarheid is beoordeeld.
2. Leni Consulting behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder voorwaarde dat de verzending geschiedt na betaling (via PayPal of overschrijving).
3. De bestelling wordt verzonden na ontvangst van betaling.
4. Bestellingen kunnen door de afnemer worden gewijzigd of geannuleerd binnen 48 uur. Deze wijzigingen zijn enkel geldig indien schriftelijk meegedeeld. Bestellingen die niet worden betaald binnen 14 dagen zullen automatisch worden geannuleerd. Hiervoor zal een administratieve kost van 24 euro in rekening worden gebracht.
5. Herinneringskosten zullen worden aangerekend indien facturen niet tijdig worden betaald. Indien Leni Consulting de vordering aan derden overdraagt, zullen alle daaraan verbonden kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, voor rekening van de afnemer zijn. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15 procent van de vordering van Leni Consulting, met een minimum van 40 euro.

Afbeeldingen en specificaties

1. Alle afbeeldingen, foto's, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Leni Consulting gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Overmacht

1. Leni Consulting is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

2. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Leni Consulting alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

3. Leni Consulting behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Leni Consulting gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

4. Indien Leni Consulting bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Aansprakelijkheid

1. Leni Consulting is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

Eigendomsvoorbehoud

1. Eigendom van alle door Leni Consulting aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Leni Consulting zolang de afnemer de vorderingen van Leni Consulting uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Leni Consulting wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

2. De door Leni Consulting geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

3. De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

4. De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Leni Consulting of een door Leni Consulting aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Leni Consulting haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

5. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Leni Consulting zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

6. De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Leni Consulting.

Toepasselijk recht/bevoegde rechter

1. Op alle overeenkomsten is het Belgisch recht van toepassing.

2. Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Leni Consulting en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Dendermonde kennis, tenzij Leni Consulting er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

Afdrukken

Webshop gemaakt met EasyWebshop